Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 129                 

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Подробен устройствен план /ПУП/- в 3 екземпляра;
3. Документ за собственост;
4. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
5. Заповед за допускане на Кмета, за изработване на ПУП;
6. Съгласувателни писма от „Енерго Про Варна“ ЕАД и „ВиК” ООД - ако имотът е земеделска земя;
7. Протокол от ОПУ Габрово и „КАТ-ПП” при РДВР- ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
8. Квитанция за платена цена;

Срок за извършване: – 97 дни;

Цена:
- в границите на гр. Габрово - 100.00 лв.
- в границите на другите населени места - 50.00 лв.
- извън границите на населените места - 150.00 лв.

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Заявление по образец 30 KB