Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3                 

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Виза за проектиране, ако се изисква по чл.140 от ЗУТ;
4. Ако имотът е земеделска земя /в т.ч със сменено предназначение/ - актуална скица от Общинска служба „Земеделие и гори”, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта /валидност - 6месеца от издаването им/;
5. Скица от одобрена кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/;
6. Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти - архитектура; конструктивна /конструктивно становище/; геодезическа /трасировъчен план и вертикална планировка; ВиК, Ел, ОВКи др. инсталационни, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; ПБЗ; технологична; ПБ и др. в зависимост от спецификата на обекта
7. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда /в случаите, когато се изисква/;
8. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ- за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя, окомплектована с необходимите лиценци и удостоверения за правоспособност;
9. Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
10. Протокол от ОПУ Габрово и „КАТ-ПП” при РДВР - ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
11. Становище от Регионална здравна инспекция - Габрово /или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо;
12. Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност;
13. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура.
14. Квитанция за платена цена на услуга;

Срок за извършване: – 30 дни;

 

Цена:

Цената на услугата се формира като сума от: цена на оценка за съответствие на инвестиционни проекти от ОЕСУТ + цена за одобряване на съответния проект

Одобряване на инвестиционен проект:

1. за жилищни сгради с височина до 10 м. и РЗП до 500 м2 и индивидуални гаражи до 3 автомобила – 0.40лв. на кв.м.РЗП;

2. за жилищни сгради с височина до 10 м. и РЗП над 500 м2 – 0.60 лв. на кв.м. РЗП;

3. за жилищни сгради с височина над 10 м. – 0.80лв. на кв.м. РЗП;

4. за производствени и складови сгради и сгради за услуги до 200 кв.м.-0.40 лв. на кв.м. РЗП;

5. за производствени и складови сгради и сгради за услуги над 200 кв.м.–0.50 лв. на кв.м. РЗП;

6. за офиси, магазини, заведения за хранене и развлечения и други търговски и обслужващи дейности до 200 кв.м. и гаражи над 3 автомобила – 0.80 лв. на кв.м. РЗП;

7. за офиси, магазини, заведения за хранене и развлечения и други търговски и обслужващи дейности над 200 кв.м – 1.00 лв. на кв.м. РЗП;

8. за селскостопански постройки, стопански постройки за сезонно ползване и инвентар, второстепенни постройки – 0.50 лв. на кв.м. РЗП, но не по-малко от 20.00 лв.;

9. за вътрешно преустройство и реконструкция, без промяна на конструкцията – 50% от цената по точки от 1 до 7, но не по-малко от 50 лв.;

10. за одобряване на корекции на проекти и частична /до 20%/ преработка по време на строителството – 20 % от цената за одобряване на основния проект, но не по-малко от 60 лв.;

11. за проекти за РИЕ – 20 лв.

12. за линейни обекти:
до 50 лин. м.– 50 лв. + 0.50 лв./лин.м.
от 50 до 500 лин. м. – 100 лв. + 0.50 лв./лин.м.
над 500 лин. м.– 150.00 лв. + 0,50 лв./лин.м за всеки м. над 500 м.

13. за други благоустройствени обекти – 0.50 лв. на кв.м.

14. за съоръжения, в т.ч. съоръжения на мобилни оператори – 20.00 лв.на кв. м., но не по-малко от 100 лв.

15. при двуфазно проектиране 60 % от дължимата цена на услугата за одобряване и съгласуване на проекти се внася при одобряване на идейния проект, а останалите 40 % при одобряване на техническия или работния проект.

16. за идейни проекти само в част архитектура – 30% от дължимата цена на услугата за одобряване и съгласуване на проекти по т.1 до т.7

 

Оценка за съответствие на инвестиционни проекти от ОЕСУТ:
- за обекти от ІІІ-та категория – 300.00 лв.
- за обекти от ІV-та категория – 200.00 лв.
- за обекти от V-та категория - 100.00 лв.
- за огради, стопански постройки и второстепенни постройки /когато се налага изготвяне на проект/ – 50 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Заявление по образец 34 KB