Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Виза за проектиране, ако се изисква по чл.140 от ЗУТ;
4. Ако имотът е земеделска земя /в т.ч със сменено предназначение/ - актуална скица от Общинска служба „Земеделие и гори”, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта
5. Скица от одобрена кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/;
6. Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти - архитектура; конструктивна /конструктивно становище/; геодезическа /трасировъчен план и вертикална планировка; ВиК, Ел, ОВКи др. инсталационни, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; ПБЗ; технологична; ПБ и др. в зависимост от спецификата на обекта
7. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда /в случаите, когато се изисква/;
8. При съсобствен имот или обект в режим на етажна собственост: а/ Нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите при обект на първия или на полуподземния етаж; б/ Решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени съседи на обекта при обект по ал.3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4; в/ При промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване по чл.39, ал.2 от ЗУТ, освен съгласията по чл.38 от ЗУТ и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти; г/ Договор в нотариална форма с останалите собственици по чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот ; д/ Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост по чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда етажна собственост; е/Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал. 2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка з чл.21, ал.4 от ЗУТ;
9. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ- за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя, окомплектована с необходимите лиценци и удостоверения за правоспособност;
10. Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
11. Протокол от ОПУ Габрово и „КАТ-ПП” при РДВР - ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
12. Становище от Регионална здравна инспекция - Габрово /или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо;
13. Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност;
14. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура.
15. Заповеди за учредено право на преминаване /прокарване/ през общински имоти за отклоненията от техническата инфраструктура;
16. Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради /разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и др./;
17. Квитанция за платена цена на услуга.
Срок: 37 дни
Цена на услуга:
Цената на услугата се формира като сума от: цена за одобряване на съответния проект + цена за разрешение за строеж по категории, както следва:

Одобряване на проекти:
1. за жилищни сгради с височина до 10 м. и РЗП до 500 м2 и индивидуални гаражи до 3 автомобила – 0.40лв. на кв.м.РЗП;
2. за жилищни сгради с височина до 10 м. и РЗП над 500 м2 – 0.60 лв. на кв.м. РЗП;
3. за жилищни сгради с височина над 10 м. – 0.80лв. на кв.м. РЗП;
4. за производствени и складови сгради и сгради за услуги до 200 кв.м.-0.40 лв. на кв.м. РЗП;
5. за производствени и складови сгради и сгради за услуги над 200 кв.м.–0.50 лв. на кв.м. РЗП;
6. за офиси, магазини, заведения за хранене и развлечения и други търговски и обслужващи дейности до 200 кв.м. и гаражи над 3 автомобила – 0.80 лв. на кв.м. РЗП;
7. за офиси, магазини, заведения за хранене и развлечения и други търговски и обслужващи дейности над 200 кв.м – 1.00 лв. на кв.м. РЗП;
8. за селскостопански постройки, стопански постройки за сезонно ползване и инвентар, второстепенни постройки – 0.50 лв. на кв.м. РЗП, но не по-малко от 20.00 лв.;
9. за вътрешно преустройство и реконструкция, без промяна на конструкцията – 50% от цената по точки от 1 до 7, но не по-малко от 50 лв.;
10. за одобряване на корекции на проекти и частична /до 20%/ преработка по време на строителството – 20 % от цената за одобряване на основния проект, но не по-малко от 60 лв.;
11. за проекти за РИЕ – 20 лв.
12. за линейни обекти:
до 50 лин. м.– 50 лв. + 0.50 лв./лин.м.
от 50 до 500 лин. м. – 100 лв. + 0.50 лв./лин.м.
над 500 лин. м.– 150.00 лв. + 0,50 лв./лин.м за всеки м. над 500 м.
13. за други благоустройствени обекти – 0.50 лв. на кв.м.
14. за съоръжения, в т.ч. съоръжения на мобилни оператори – 20.00 лв.на кв. м., но не по-малко от 100 лв.
15. при двуфазно проектиране 60 % от дължимата цена на услугата за одобряване и съгласуване на проекти се внася при одобряване на идейния проект, а останалите 40 % при одобряване на техническия или работния проект.
16. за идейни проекти само в част архитектура – 30% от дължимата цена на услугата за одобряване и съгласуване на проекти по т.1 до т.7

Издаване на разрешение за строеж за строежи:
- І категория – 1000 лв.
- ІІ категория – 820 лв.
- ІІІ категория – 610 лв.
- ІV категория – 430 лв.
- V категория – 220 лв.
- VІ категория – 60 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Заявление по образец 40 KB