Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 148                 

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост /в т.ч. удостоверение за наследници/;
3. При съсобствен имот или обект в режим на етажна собственост: а/ Нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите при обект на първия или на полуподземния етаж; б/ Решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени съседи на обекта при обект по ал.3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4; в/ При промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване по чл.39, ал.2 от ЗУТ, освен съгласията по чл.38 от ЗУТ и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти; г/ Договор в нотариална форма с останалите собственици по чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот ; д/ Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост по чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда етажна собственост; е/Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал. 2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка з чл.21, ал.4 от ЗУТ;
4. Едно копия от одобрен инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности / описват се всички части на проекта/;
5. Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ/окомплектована с изискващите се лицензи, застраховки, удостоверения за правоспособност и др./, или протокол от ОЕСУТ в случаите по чл.142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ;
6. Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта: Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; Решение на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ /за земеделски земи със сменено предназначение/; Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност; Становище за противопожарна осигуреност на обекта от РСПБЗН за обекти I и II категория; Разрешително от МОСВ-Басейнова дирекция; Становище от ДИТН; Разрешение от МРРБ по чл.96 от ЗУТ /строителство в свлачищни райони/ ; Становище от Министерство на здравеопазването; Становище от ОПУ; Становище от КАТ; Становище от Агенция по горите, когато се засягат горски територии и др.;
7. Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради /разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и др./;
8. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
9. Заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот – чл.193, ал 4 от ЗУТ или договор между собствениците на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите по чл.193, ал1 от ЗУТ;
10. Квитанция за платена такса;

ЗАБЕЛЕЖКА: За обекти по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на проекти, се представят документи по т. 1, 2, 3, 6, 7 и 10. За обектите по чл. 147, ал. 2 от ЗУТ се представя становище от инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а когато по закон се изисква и виза за проектиране / чл.140 от ЗУТ/.

Срок за извършване: – 7 дни;

Такса:
- І категория – 1000 лв.
- ІІ категория – 820 лв.
- ІІІ категория – 610 лв.
- ІV категория – 430 лв.
- V категория – 220 лв.
- VІ категория – 60 лв.
- РИЕ – 50 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Заявление по образец 37 KB