Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4                 

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Издаденото разрешение за строеж – втори оригинал;
3. Документ за собственост;
4. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
5. Други документи, когато се изискват по закон;
6. Квитанция за платена цена на услуга;

Срок: 7 дни
Цена на услугата:
- 10% от таксата за разрешение за строеж за съответната категория за
одобрена преработка по време на строителство
- 50% от първоначалната такса, ако е изтекъл срокът на разрешителното

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Заявление по образец 29 KB