Нормативно основание:

 

Закон за устройство на територията - чл. 190; чл. 191                 

 

Необходими документи:

- Искане по образец;
- Документ за собственост

Срок за извършване: – 30 дни;

Услугата е безплатна.

Искане по образец 28 KB