Нормативно основание:

 

Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 2                 

 

Необходими документи:

- Искане по образец;
- Документ за собственост
- Квитанция за платена цена

Срок за извършване: – 30 дни;

Цена: - 50 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Искане по образец 31 KB