Нормативно основание:

 

Закон за устройство на територията - чл. 194, ал. 1                 

 

Необходими документи:

- Искане по образец;
- Документ за собственост;
- Разрешение за строеж;
- Виза за проектиране;
- Предписание от контролни и разпоредителни органи.

Срок за извършване: – 30 дни;

Услугата е безплатна

Искане по образец 30 KB