Необходими документи:

- Искане за попечителство/настойничество;

- Декларация за заместник попечител/настойник;

- Декларация за участие в настойнически съвет;

- Лични карти на родителите (съпруга);

- Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;

- За малолетни и непълнолетни – препис-извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права.

Услугата е безплатна.

Искане за попечителство/настойничество 28 KB
Декларация за заместник попечител/настойник 21 KB
Декларация за участие в настойнически съвет 21 KB