* Услугата се извършва на лица с постоянен адрес в гр.Габрово

Необходими документи:

- Молба - по образец;

* Заявлението се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;

- Удостоверение за раждане;

- Снимки в ляв полуанфас – 2 броя;

- Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – изселнически паспорт, писма за изселване от МВР и др. Могат да се представят и документи, издадени от държавата на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите подадени на чужд език трябва да бъдат преведени и легализирани;

- Справка по регистрите за населението относно гражданството на лицето

- Документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв.

Молба 59 KB