Общинският съвет подкрепи предложението на кмета на Габрово, оповестено в началото на месец март, за 30 % ежемесечна отстъпка от таксата за сервиране на открито в заведенията в града. Финансовото облекчение е за търговци, ползващи терен - общинска собственост за поставяне на маси и столове за сервиране на открито, пред заведения за хранене и развлечения, които са засегнати от временните противоепидемични мерки и тяхното удължаване. Търговците, предлагащи сервиране на открито, подали в срок до 15.03.2021 г. искане - декларация за ползване на терен - общинска собственост, за периода 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г., ще заплащат месечно дължимите такси с 30% намаление.

Единодушно беше прието предложението на кмета на Габрово за одобряване на Подробния устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод, с който водопроводът от село Гъбене да бъде продължен към селата Драгановци, Яворец и Музга. Средствата за него са осигурени от държавата заедно с финансирането за водоснабдяването на селата, разположени от северно от пътя Габрово – Севлиево /под Витата стена/. Припомняме, че през 2019 г. беше изградено водоснабдяването на селата, разположени южно от пътя Габрово – Севлиево. Предстои реконструкция на този водопровод, след която водоснабдени от язовир „Христо Смирненски“ ще бъдат и селата Драгановци, Яворец и Музга.

Местният парламент в Габрово подкрепи и предложението за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги към Община Габрово. Съгласно Закон за социалните услуги във всяка Община следва да се създаде Социален съвет, чиято функция е да подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и ефективността от тях. Одобрена бе промяната в състава на Обществения съвет към Община Габрово, свързана със отпадане на неговите ангажименти и функции в областта на социалните услуги.

В рамките на днешното заседание Общинският съвет в Габрово прие отчета за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово за 2020 г. и Програмата за развитие на туризма за 2021 г., както и отчетите на изпълнените дейности през 2020 г. от Програмата за опазване на околната среда на община Габрово и от Стратегията за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023 г.

Своята дейност за миналата година отчетоха също Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Габрово и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово.

Общинският съвет прие на първо и второ четене промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, касаещи извършването на таксиметрови услуги.