С 28 гласа за, 1 против и 1 въздържал се Общински съвет – Габрово подкрепи предложението на кмета Таня Христова за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в община Габрово през учебната 2021/2022 г.

Според съществуващото законодателство, Закона за предучилищното и училищното образование, задължителното предучилищното образование трябва да стартира при навършване на 4-годишна възраст на детето, като определеният за това срок е началото на учебната 2023/2024 г. Законодателят, също така, дава възможност на местните власти да въведат задължително предучилищно образование за 4-годишните деца на териториите на своите общини и преди този срок, ако са осигурени условия за осъществяването му, в съответствие с изискванията на държавните образователни стандарти.

Според направения анализ в Община Габрово и към момента, обхватът на 4-годишните деца от системата на предучилищното образование е изключително добър, а институциите могат да въведат задължително предучилищно образование през предстоящата учебна година.

Следва да се отчете и факта, че въвеждането на този образователен подход влияе за развитието на детската личност. Педагозите регистрират значителни положителни резултати при преминаване към училищно образование, както и в процеса на изграждане на нагласи за учене и социални умения. Осигуряването на образование и грижи в ранна детска възраст е от изключителна важност и за обхващане на деца в неравностойно положение. Това ще улесни значително процеса на придобиване на основни знания и умения и ще се прекъсне порочният кръг на предаване на неравенство между поколенията и ще се намали риска от отпадане от образователната система на тези деца в по-късна възраст.

Въвеждането на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в община Габрово през учебната 2021/2022 година, ще бъде осигурено чрез допълнително държавно финансиране.