Заседание на Общински съвет Габрово беше проведено на 27 май.

На него общинските съветници приеха:

Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021 г., касаещи изграждане на система за видеонаблюдение на Дечкова къща, доставката на дигитален планетариум в ЦПЛР-АОП Габрово, изграждане на площадка за подземни контейнери в междублоковото пространство срещу Кауфланд и изграждане на система за контрол на достъпа и ограничаване влизането на външни лица в училищната сграда на ОУ „Ран Босилек“ – Габрово.

Промяна в инвестиционната програма на ДКЦ І Габрово ЕООД за 2021 г.

Услугите „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора с невъзможност да самообслужване“ бяха възложени на „Регионален хоспис“ ЕООД Габрово. Услугите са предоставяни по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. В периода 2019-2020 г. по проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансиран по ОП РР 2014-2020, бе извършено преустройство на четири етажа от западното крило от сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца - гр. Габрово, кв. „Велчевци“. Изградена, оборудвана и обзаведена е необходимата материално-техническа база за предоставянето на две иновативни резидентни социални услуги за възрастни и хора с увреждания.

Беше одобрен проект на решение на кмета на Община Габрово за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия на обекти, собственост на Община Габрово: „Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“. Съдържанието на нито една от двете получени оферти не отговаря на изискванията на концесията. Така единствената правна възможност е процедурата да бъде прекратена на основание чл. 117, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите, което е и предложението на комисията за провеждане на процедурата за определяне на концесионер на посочените обекти.

Беше обявен недвижим имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС.

Беше одобрен годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Габрово, с описи на включените в него насаждения, план -сметка на насажденията с начални цени по количества, категории и сортименти за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и Спесификация за предвидените разходи за ЛКД през 2021 г. Годишният план е внесен от ТП „ДГС - Габрово“ в качеството му на управляващ горските територии.

Прeдоставяне на земеделски земи от ОПФ във връзка с писмо вх. №02-01-19/22.01.2021 г. от Общинска служба по земеделие –Габрово.  

Беше учредено безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев -1923” с. Драгановци, върху част от имот - частна общинска собственост в с. Драгановци. Срокът за безвъзмездно право на ползване е 10 години от датата на подписване на договора, а предназначението на имота е за обслужващи дейности и нуждите и дейността на читалището.

Бяха одобрени продажби на имоти – частна общинска собственост на ул. „Звезда“ №2, ул. „Студентска“ №57, първи етаж в сграда на ул. „Радецка“ №18, земеделски земи в с. Донино

Беше определена земеделска земя от ОПФ в землище Габрово за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ от землище Армените и от землище Габрово.

Беше одобрен подробен устройствен план – Парцеларен план  (ПУП - ПП) за трасе на водопровод (извън границите на урбанизирана територия) до ПИ с идентификатор 14218.66.14 по КК на гр. Габрово.

Бяха разрешени за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатори:

  • 57675.62.73 по КК на с.Поповци, община Габрово, м-т „Трапа“, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя - ПИ с идентификатори 57675.62.74 и 57675.62.8 по КК на с.Поповци, община Габрово.
  • поземлен имот с идентификатор 48605.101.17 по КК на с. Мичковци, м-т „Ст. двор Междене“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“.
  • поземлен имот с идентификатор 22959.30.15 по КК на с. Донино, м-т „Садината юрта - Донин“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“.
  • поземлен имот с идентификатор 22959.19.20 по КК на с. Донино, м-т „Равнище могилката КР“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за складова дейност и търговия“.

Две извънредни точки бяха приети по време на заседанието – за вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикани общи събрания на съдружниците на "ВиК ООД - Габрово и на акционерите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД.