След временно прекъсване, съобразено с мерките срещу Ковид – 19, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ възобнови разглеждането на деянията, извършени от деца.

От началото на месец май тя се председателства от зам.- кмета на Община Габрово Мария Йозова, която свика разширено заседание на комисията. В него бяха включени обществени възпитатели, представители на Окръжна прокуратура, ОД на МВР, Детска педагогически стая, Дирекция Социално подпомагане, Регионално управление на образованието.

„Приоритет в работата на комисията ще бъде комуникацията между отделните институции – Община, училище, Социално подпомагане, Детска педагогическа стая. Ролята на обществените възпитатели и педагогическите съветници в училищата ще бъде насочена към превенция на бъдещи противообществени прояви“, подчерта по време на срещата Мария Йозова. Целта е да се въведе практика, още преди възпитателните дела, всеки отделен случай на противообществена проява да бъде комплексно обхванат с действия и мерки за превенция от свързаните с него институции.

„След поредица от предварителни срещи и разговори с децата и техните семейства, и междуинституционални срещи, комисията ще взема справедливи, но строги възпитателни мерки, които са заложени в чл. 13 на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. По-лека мярка е извършването на определена работа в полза на обществото. Тя ще бъде наложена за първи път в Габрово, при спазване на всички правила, съобразно закона за нейното прилагане“, уточни още Йозова.

Общо 7 са непълнолетните, които ще извършват определена работа в полза на обществото, подходяща за възрастта им. Задачите, които ще им бъдат възлагани, включват до 40 часа работа в Общинско предприятие „Благоустрояване“, а дейността им е консултирана с Инспекцията по труда, Бюрото по труда и Районната пробационна служба.

По данни на комисията, 32 възпитателни дела са образувани от началото на годината. 8 извършители на противообществени прояви са получили предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат, един от случаите има постановено съдебно решение за настаняване. Тази възпитателна мярка председателят на комисията определи като най-тежката и допълни: „… за да се вземе такова решение, противообществените прояви трябва да са сериозни и консултирани с всички институции. Пожелавам на комисията да не прибягва до най-тежката мярка, но тя да не бъде изключение от нашата работа, когато това е наложително.“

Три деца са задължени да участват в програми за преодоляване на отклоненията в поведението, 4 са поставени под надзор на обществен възпитател, а при 8 дела родителите са задължени да полагат засилени грижи.

Сред санкционираните противообществени деяния са кражби, сбивания, притежание на марихуана, вандализъм. 

Според обществените възпитатели е необходима повече целенасочена работа със семействата на децата, особено с родителите, които са абдикирали от ангажиментите си. Беше предложено да се възстанови практиката за ежеседмични срещи между педагогическите съветници от габровските училища за обсъждане на случаи и доклади по тях.

В разширеното заседание на МКБППМН беше обсъден и конкретен казус на семейство, при което децата не посещават училище. Обсъдени бяха условията, при които се прилага извеждане на деца от семейството, като преди това беше предложено да се извърши оценка на родителския капацитет.

МКБППМН ще привлече допълнителни членове и обществени възпитатели. Целта е чрез нови идеи и предложения да се повиши ефективността от нейната работа.