С полагане на клетва на нов общински съветник започна редовното заседание на Общински съвет – Габрово, провело се на 29 юли 2021 г. Григор Григоров заема мястото на Ивелин Стоянов от Демократична България – Обединение (Да България, ДСБ, Зелено движение), който на провелите се на 11 юли парламентарни избори, бе избран за народен представител в 46-ото Народно събрание на Република България. Григор Григоров влиза в състава на две постоянни комисии - „Общинска собственост, инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм” и „Транспорт и комунални дейности“.

В хода на заседанието бяха дискутирани и приети следните по – важни решения:

Предоставена бе информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Габрово за първото полугодие 2021 година и бе гласувана неговата актуализация, представляваща увеличение на средствата от централния бюджет, във връзка с делегирани от държавата дейности и други трансфери.

Съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги „ВиК“ ООД – Габрово внесе бизнес план за периода 2022-2026 година, за гласуване на становище в Общински съвет, преди да бъде депозиран в Комисията по енергийно и водно регулиране.

Приета бе Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово за периода 2021-2026 г. Общинската програма е изготвена в съответствие с разпоредбите и целите на националното и европейското законодателство, уреждащо тази дейност. Целта на Програмата е намаляване на популацията на безстопанствените кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока –намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. Като резултат от изпълнение на мерките по Програмата се очаква:

 - повишаване безопасността на градската среда;

- значително намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на контрол

върху тяхната популация на територията на общината;

- намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от

безстопанствените кучета;

- увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при

отглеждане на домашни кучета.

Общински съвет даде съгласие Община Габрово да кандидатства с проект „ФестивалНО в квартала“ по втората покана на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. По първата покана на Програмата проектът получи одобрение от оценителната комисия и Община Габрово бе поканена да сключи договор. През месец юни Програмният оператор, в лицето на Министерство на културата, уведоми Община Габрово, че получава отказ за финансова безвъзмездна помощ, тъй като с нея кандидатът би надхвърлил допустимия праг за de minimis. Проектът „ФестивалНО“ в квартала има потенциал да развие капацитета на културните оператори в многообразието на изкуствата и културата, да привлече нови публики, да оживи кварталите и утвърди нови места за култура.

Четири местни културни институти ще кандидатстват по първа покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Интерактивният музей на индустрията, Регионалният исторически музей, РЕМО „Етър“ и МДХС ще кандидатстват за обновяване на своите експозиции, дооборудване на лаборатории, създаване на нови изложби, реконструиране и преоборудване на изложбени зали и прилежащи пространства, отговарящи на нуждите на съвременните изисквания за представяне на експозиции, дигитализация на музейните фондове.

Гласувани бяха разпоредителни сделки с имоти частна общинска собственост, процедури за отдаване под наем на публична общинска собственост, разрешения за разработване на подробни устройствени планове.