Втора група непълнолетни лица от Габрово ще извършат определена работа в полза на обществото, заради противообществени прояви. Става дума за 3 деца, на които Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ наложи възпитателна мярка – задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото, като съставът на комисията определи 40 часа, които ще бъдат отработени в Общинско предприятие „Благоустрояване“.

През месец юли Комисията отново наложи тази възпитателна мярка на 7 деца в Габрово. Те извършваха конкретна работа, изпълнявана под постоянен надзор, свързан с дейности по чистотата и озеленяването в ОП „Благоустрояване“

Спрямо непълнолетните извършители на противообществени прояви, които откажат да работят в полза на обществото, се образува ново възпитателно дело и се налага по-тежка възпитателна мярка. Съставът на местната комисия може да наложи: предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца, последвана от настаняване във възпитателно училище-интернат.

След разглеждане на възпитателни дела, Комисията постави едно дете под възпитателен надзор на родители, със задължение за полагане на засилени грижи, а други 4 деца една година ще бъдат под надзор на обществен възпитател, като 2 от тях са с предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца.

По 3 възпитателни дела местната комисия наложи най-тежката възпитателна мярка, като направи предложение пред Районен съд за настаняване във възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат.

Работата на Комисията и обществените възпитатели с цел намаляване на бъдещи противообществени прояви при децата продължава.

Община Габрово наложи и обществевни порицания на непълнолетните Симеон Маринов и Сесил-Жаклин Тодорова за нарушаване на общестевния ред.

 

Снимка: Архив Община Габрово