Общинският съвет подкрепи Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Габрово за периода 2021-2027 г. Целта на документа е да отговори на новите предизвикателства в развитието на туризма, като предлага интегрирана визия и цели, съобразени с конкретните особености на региона и определя насоките за планиране в следващите няколко години. 

Подкрепена беше и актуализация на бюджета на Община Габрово към 30 септември 2021 г. във връзка със задължението за предоставяне на Общински съвет на актуален бюджет към края на всяко тримесечие, в който са отразени промените, настъпили в този период. Приета беше и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово.

По предложение на превозвачи, извършващи таксиметров превоз на пътници в общината, Общинският съвет обсъди промени в цените за километър пробег по дневна и нощна тарифа. Предложението на превозвачите бе минималната цена за километър пробег по дневна и нощна тарифа да стане 1.00 лв., а максималната - 2.00 лв. След дискусия с превозвачите и проверки на терен, бяха изяснени стойностите на отделните компоненти на услугата, на които се предлагат превозите към момента. Обосновано беше като целесъобразно дневните тарифи да гарантират поносими цени на услугите за обществеността, докато нощните предоставят възможност за цени в по-широк диапазон, за да се гарантира наличието услуги в тъмната част на денонощието. Местният парламент определи минималната цена за таксиметров  превоз на пътници, за километър пробег за 2022 г., да бъде 0.70 лв. по дневна тарифа и 1.00 лв. по нощна, а максималната - съответно 1.50  лв. на дневната тарифа и  2.00 лв. на нощната. Приетите минимални и максимални цени, определят границите, в които отделните превозвачи могат да предлагат услугата на гражданите.

Общинските съветници учредиха безвъзмездно право на строеж на РЗИ – Габрово, върху имот общинска собственост за изграждане на рампа с входна площадка към сградата на здравната инспекция за хора с намалена подвижност. Подкрепено беше отпускането на еднократни парични субсидии на ОВК „Чардафон“ и ОФК „Янтра“, което ще подкрепи стабилизирането на финансовото им състояние и ще подпомогне тренировъчния и състезателен процес на спортните клубове.