Община Габрово кандидатства с единайсет проектни предложения за селата и три за града в националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Общата стойност на проектите е 135 417,13 лв.

Инициативата е на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и е насочена към общини и кметства от цялата страна. Те могат да кандидатстват за създаване и възстановяване на зони за отдих, залесяване и зацветяване, ремонтиране на чешми, детски и спортни съоръжения.

Проектите на Община Габрово предвиждат благоустройствени дейности в селата Златевци, Стоманеците, Дебел дял, Райновци, Борики, Велковци, Гарван, Чарково, Жълтеш, Здравковец и Музга. Включени са и три междублокови терена в Габрово – изграждане на зона за спорт и отдих срещу блок „Катюша“ в кв. „Младост“, обновяване на детски площадки на ул. „Свищовска“ и на ул. „Нова махала“.

За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10 000 лв., като дейностите разчитат на доброволния труд на гражданите. Целта е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Резултатите от класирането на постъпилите проектни заявления ще бъдат обявени в срок до 14 април 2017 г. и публикувани на интернет страниците на МОСВ и ПУДООС.