Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО - Център за административно обслужване при Община Габрово /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

- Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 

 

 

 

 


Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от V категория

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните территории /по чл. 13 от ППЗСПЗЗ/

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Издаване на удостоверение за търпимост на строежи

Издаване на удостоверение за реално обособени части от сгради

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Искане за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Искане за изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/ в графичен вид

Искане за изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/ - в цифров вид

Издаване на скици за недвижими имоти

Искане за издаване на заверени копия от документи, относно устройство на територията

Искане за изготвяне на копие от реперен карнет

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ и План за безопасност и здраве /ПБЗ/