МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Продажба на частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ   с площ 727 кв. м., заедно с построените в него две сгради за битови услуги.

Обектът ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена 49 850 лв. (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ЛВ.) без ДДС.


Описание на имота: Поземлен имот с идентификатор 14218.538.72 по кадастралната карта на гр.Габрово, с площ 727 кв.м, с лице към улица „ Генерал Дерожински“, кв.Етъра. Теренът е равен, не ограден .

В имота са построени:

1.Сграда 14218.538.72.1, застроена площ 160 кв.м, брой етажи 2, предназначение: Сграда за битови услуги;

2.Сграда 14218.538.72.2, застроена площ 74 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за битови услуги с адрес: гр.Габрово, ул. „Генерал Дерожински” №51-а

 

 Инженерна инфраструктура – добре развита. Изградени в добра степен пътна и улична мрежи, електроснабдителни, водоснабдителни и канализационни мрежи. Благоустроителните мероприятия са завършени в основни линии.

Транспортна достъпност – много добра. Имотът е достъпен от основната за квартала улуца “Ген. Дерожински”. В пет минутния изохрон са разположени спирките на масовия градски автобусен транспорт.

Социална инфраструктура – добре развита. Налични и достатъчни са обектите за обслужване за ежедневните нужди на населението на района.

Екологични показатели - много добри, имотът попада  в четвърта  зона на града

  

Характеристики на обекта:

Кадастрален идентификатор за поземлен имот: 14218.538.72   

Кадастрален идентификатор за сгради: 14218.538.72.1 и  14218.538.72.2

Година на построяване:  1940г.

Площ по документи за сградите:

1. Сграда 14218.538.72.1, застроена площ 160 кв.м, брой етажи 2,  заедно със сутерен.

2. Сграда 14218.538.72.2, застроена площ 74 кв.м, брой етажи 1,   заедно със сутерен. 

Вид конструкция – носещи каменни и тухлени зидове със стоманобетонова плоча.

Функционално предназначение:  сгради за битови услуги, в лошо техническо състояние, за  основен ремонт.

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул.  Генерал Дерожински №51а

Начална тръжна цена: 49 850 (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ) ЛВ.без ДДС.

 

СНИМКИ