МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Урегулиран поземлен имот, незастроен за продажба – частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.535.47 по кадастралната карта на гр.Габрово, с площ 519 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с адрес на поземления имот: гр. Габрово, п.к.5300, кв. „Кряковци”.

 Обектът ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена  6 780 лв.

 (шест хиляди   седемстотин и осемдесет ЛВ.) без ДДС.


Описание на имота: Незастроен урегулиран поземлен имот  УПИ I – общински от кв.10 в кв. Кряковци, с площ 519 кв.м., отреден за жилищно строителство. Теренът е равнинен, неограден достъпен е от път с асфалтова настилка

 Строителна зона – IV зона

Инженерна инфраструктура:  изградена: електроснабдителни, водоснабдителни мрежи.

Транспортна достъпност: добра, имотът е с лице към улица с асфалтова настилка

Социална инфраструктура: липсва

Екологични показатели: Много добри  

Характеристики на обекта:

Кадастрален идентификатор: 14218.535.47

Година на построяване:  ХХХХХХ

Площ по документи: 519кв.м.

Вид конструкция: …

Функционално предназначение: парцел отреден за жилищно строителство 

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Никола Войновски № 218

Начална тръжна цена: 6 780лв без ДДС.

 

СНИМКИ