Искане за издаване на заверени копия от документи, относно устройство на територията

Искане за вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Издаване на удостоверение за търпимост на строежи

Издаване на удостоверение за реално обособени части от сгради

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Искане за приемане и заверяване на екзекутивна документация

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Издаване на виза за проектиране

Презаверяване на виза, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Разрешения за изработване на подробен устройствен план

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Приемане и одобряване на подробен устройствен план

Провеждане на процедури по допускане, обявяване и одобряване на ПУП по §8 от ПР на ЗУТ

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Издаване на скици за недвижими имоти