Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Издаване на удостверение за постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Издаване на удостоверение за наследници

Издаване на удостоверение за семейно положение

Възстановяване или промяна на име

Припознаване на дете

Издаване на преписи на удостоверения или препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредени по реда на чл. 155 от СК и по право по чл. 173 от СК/

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Издаване на удостоверение за правно ограничение