АРХИВ

 
 
 
 
 
 

Актуализиране на Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово 

Публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. на Община Габрово

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Габрово

Предложение за определяне на зони за платено паркиране на територията на гр. Габрово

Публично обсъждане за поемане на общински дълг за финансиране на разходите за реализацията и изпълнението на проект за преустройство и развитие на сувенирен магазин в Музей "Дом на хумора и сатирата"

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публично обсъждане на проект за бюджет на община Габрово за 2020 година

 

 

 


9 декември 2020

Предложение за приемане на ред и начин за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г.