6 януари 2022

„База за изкупуване на вторични суровини“

30 декември 2021

И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), за Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021г. – 2028г.,

25 ноември 2021

Увеличаване капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индукционни батерии (стационарни)“

24 ноември 2021

„Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за млекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мочурака, с. Здравковец, община Габрово“

17 ноември 2021

„Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 37352.82.14 по КККР на с.Кметовци, община Габрово“

3 ноември 2021

„Основен ремонт на покрив на обор за 260 овце и пристройка за млекосъбирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите в ПИ с идентификатор 30661.83.135, м-т Мочурака, с. Здравковец, община Габрово“

25 октомври 2021

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж; ал. 4 ЗООС (посочва се вярното} за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията (подчертава се вярното} на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал: (име и адрес на предприятието/съоръжението) с оператор: МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ ЕАД, Производствено-складова база с.Чарково, общ. Габрово

20 октомври 2021

ОБЯВА за провеждане на обществени обсъждания на План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.

14 октомври 2021

База за изкупуване на вторични суровини

3 Септември 2021

Изграждане на четири броя площадки за споделено компостиране на територията на Община Габрово

25 август 2021

Инвестиционно намерение от „ЕЛОВИЦА 1895“ АД

23 август 2021

Заповед №РД-814/17.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на Санитарно-охранителни зони около повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване язовир „Христо Смирненски“ - публична държавна собственост, с код на водното тяло BG1YN900L1014, с общ обем 27.7 млн. м3 и речни водохващания от събирателна деривация (СД) „Янтра“ - „Белилско”, „Козя”, „Страшка”, „Бяла река” и „Сивек”, предназначени за питейно - битовото водоснабдяване на гр. Габрово и 23 селища в района,

18 август 2021

„Модернизация на кравеферма чрез изграждане на нов автоматизиран обор за млечни крави с обособен доителен център“

13 август 2021

„Модернизация на кравеферма чрез изграждане на нов автоматизиран обор за млечни крави с обособен доителен център“

3 август 2021

„Изграждане на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: част от 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11; 14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово и УПИ II-127 и УПИ III-127, кв. 14а по плана на с. Трънито, община Габрово (съответстващи на ПИ с идентификатори на ПИ с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, общ. Габрово)

22 юли 2021

„Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана” и „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана”

22 юли 2021

„Подмяна на технологията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ - Д15,15а, Д19, 19а, (сграда 02; 03/ГБЧ - 15, 15а, 19, 19а) в Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.113 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Подмяна на технологията в съществуваща сграда 910 (сграда 11) в Цех за производство на смес за пресоване, представляваща флегматизиран хексоген с алуминий“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.109 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Подмяна на технологията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ - Д20, (сграда 06; 07; 08) в Цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.185 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“;

14 юли 2021

„Изграждане на воден обект с цел отглеждане на аквакултури и спортен риболов“, което ще се реализира в поземлени имоти с идентификатори: част от 14218.473.2; 14218.473.3; 14218.473.8; 14218.473.9; 14218.473.10; 14218.473.11; 14218.261.55; 14218.261.119 по КК на гр. Габрово и УПИ II-127 и УПИ III-127, кв. 14а по плана на с. Трънито, община Габрово (съответстващи на ПИ с идентификатори на ПИ с идентификатори 73290.615.413 и 73290.615.304 по КК на с. Трънито, общ. Габрово)

28 юни 2021

Изграждане на три броя площадки за разделно подземно събиране на отпадъци на територията на Община Габрово

28 юни 2021

„Водовземане от язовир „Белчев дол“ с цел напояване на насаждения от ягоди, къпини и домати в ПИ с идентификатори 57675.22.47, 57675.22.48, 57675.22.20, 57675.22.14 и 57675.22.39 по КК и КР на с. Поповци, Община Габрово“