Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово, Дирекция Местни данъци и такси можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в  Дирекция Местни данъци и такси, където е заявен;
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес;
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касите в Дирекция Местни данъци и такси /в брой или чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 

Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 

Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 

 

Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 

 

Удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

 

Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

 

Удостоверение за декларирани данни 

 

Копие от подадена данъчна декларация 

 

Удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

 

Препис от документ за платен данък върху превозните средства 

 

Удостоверение за дължим размер на патентен данък 


Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК

Препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация