Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


21 октомври 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор в Общински инспекторат 

21 октомври 2021

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за главен експерт в отдел "Счетоводен" - Община Габрово

20 октомври 2021

Детска градина "Явор" - Габрово обявява свободно работно място на длъжност логопед

19 октомври 2021

Свободни работни места на длъжност медицинска сестра в яслена група в ДГ "Ран Босилек" - Габрово

19 октомври 2021

Община Габрово търси да назначи образователен медиатор по НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ (на граждански договор)

19 октомври 2021

 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“ - кв. Велчевци набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра

19 октомври 2021

„Дневен център за деца с увреждания“ - кв. Велчевци обявява процедура по подбор за длъжността специален педагог

18 октомври 2021

Съобщение за резултат от проведен подбор за длъжността старши специалист в дирекция «Местни данъци и такси» - Община Габрово

14 октомври 2021

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Счетоводен“ – Община Габрово

14 октомври 2021

Резултат от процедура по подбор за длъжностите медицинска сестра и санитар в социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

14 октомври 2021

Резултат от процедура по подбор за длъжността санитар в ЦНСТДМУ "Мирни дни" и ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци - по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“ (направление № 2)

13 октомври 2021

Свободни работни места на длъжност учител в Детска градина "Радост" - Габрово

12 октомври 2021

Детска градина „Радост“ - гр. Габрово обявява свободно работно място за длъжността огняр

11 октомври 2021

„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност медицинска сестра в социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

11 октомври 2021

„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност санитар в социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

5 октомври 2021

Детска ясла "Зора" - Габрово обявява свободно работно място на длъжност детегледачка

30 Септември 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност логопед в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства в община Габрово"

30 Септември 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност  психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

29 Септември 2021

Кампанията по приемане на срочна служба в доброволния резерв

29 Септември 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност младши експерт в отдел „Околна среда и води“